Holter ciśnieniowy

Holter ciśnieniowy, ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia krwi, ABPM (od ang. ambulatory blood pressure monitoring)- kardiologiczne badanie diagnostyczne polegające na wielokrotnym pomiarze ciśnienia tętniczego krwi w ciągu doby za pomocą specjalnego urządzenia noszonego cały czas przez pacjenta (niezakłócającego jego aktywności).
Przyrząd do całodobowego monitorowania ciśnienia tętniczego dokonuje pomiarów w odstępach 15–20 minut w dzień i co 30 minut w nocy, a wyniki zapisuje w pamięci elektronicznej. Zadaniem pacjenta jest zapisywanie dolegliwości i nieprawidłowych objawów w dzienniczku. 

Po zakończeniu badania zapisy są analizowane przez oprogramowanie komputerowe i udostępniane w postaci graficznych wykresów i zestawień tabelarycznych (średnie i maksymalne wartości ciśnienia tętniczego, wraz z odchyleniami standardowymi, z podziałem na dzień i noc).

Do najważniejszych wskazań do przeprowadzenia ABPM (zalecenie ESH i ESC) należą:
 • podejrzenie nadciśnienia białego fartucha
 • podejrzenie nadciśnienia tętniczego ukrytego
 • podejrzenie podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego w nocy
 • ocena nocnego spadku ciśnienia tętniczego
 • nadciśnienie tętnicze oporne
 • duża zmienność wartości ciśnienia tętniczego
 • nadciśnienie tętnicze w okresie ciąży
 • ocena ciśnienia tętniczego u pacjentów w podeszłym wieku
 • ocena ciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę, z chorobą niedokrwienną serca z obturacyjnym bezdechem sennym
 • hipotensja ortostatyczna, spadki ciśnienia tętniczego (hipotensja poposiłkowa, polekowa)
 • dysfunkcja układu wegetatywnego.
ABPM jako badanie nieinwazyjne i nieobciążające badanego jest często stosowane w diagnostyce kardiologicznej oraz w celu oceny wyników prowadzonego leczenia hipotensyjnego. Prawidłowe wartości ciśnienia uzyskanego w wyniku badania ABPM różnią się w zależności od fazy doby, w której zostały zebrane. 
 
Kryteria rozpoznania nadciśnienia tętniczego w pomiarach ABPM 
Okres Skurczowe (SBP)  Rozkurczowe (DBP) 
średniodobowe  ≥ 130 mm Hg  ≥ 80 mmHg 
w dzień (okres czuwania) ≥ 135 mm Hg  ≥ 85 mg Hg 
noc (okres snu)  ≥ 120 mm Hg  ≥ 70 mm Hg 
 
Ocenia się także średnie całodobowe wartości ciśnienia tętniczego, gdyż aktualnie uważa się, że wartości te lepiej korelują z określeniem stopnia rozwoju powikłań nadciśnienia tętniczego. Ponadto sądzi się, że brak spadku nocnych wartości ciśnienia tętniczego o 10–20% wiąże się z dodatkowo zwiększonym ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych.