Sztywność tętnic

Uznanym przez Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego i Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne złotym standardem pomiaru sztywności naczyń tętniczych jest ocena szyjno-udowej prędkości fali tętna ( pulse wale velocity- PWV), która może służyć jako narzędzie do oszacowania subklinicznego uszkodzenia narządów. Pomiar PWV między tętnicą szyjną a udową pozwala na ocenę sztywności aorty- odpowiada ogólnie przyjętemu, propagacyjnemu modelowi układu tętniczego. Miarą PWV jest stosunek odległości, jaką pokonuje fala tętna pomiędzy punktami rejestracji nad tętnicą szyjną i udową, do czasu jej przejścia między tymi punktami ( droga [m]/czas [s] ). Wzrost sztywności dużych naczyń tętniczych, który związany jest z procesem starzenia prowadzi również do wzrostu PWV.

Sztywność tętnic oraz zjawisko odbicia fali tętna uważa się obecnie za najważniejsze czynniki determinujące wzrost ciśnienia skurczowego i ciśnienia tętna w starzejących się społeczeństwach. Powodem, dla którego należy badać sztywność tętnic oraz centralne ciśnienie tętna (PP pulse pressure) u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym jest fakt, że zjawiska te mają wartość prognostyczną w występowaniu zdarzeń sercowo- naczyniowych. 

Klinicznymi konsekwencjami zwiększonej sztywności naczyń tętniczych są: wzrost centralnego PP, a przez to wzrost obciążenia lewej komory, zwiększające zapotrzebowanie tlenowe mięśnia sercowego (afterload). Dodatkowo sztywność tętnic wiąże się z przerostem lewej komory- uznanym czynnikiem ryzyka zdarzeń sercowych. Poprzez działanie kilku mechanizmów m.in. wzrost centralnego PP oraz remodeling tętnic może wystąpić zwiększone ryzyko udaru mózgu. 

 
  • Complior – referencyjna metoda oceny sztywności tętnic.
  • Prosta, szybka i powtarzalna metoda pomiaru PWV.
  • Metoda rekomendowana przez standardy ESH i ESC.
  • Jednoczesny pomiar dla 3 segmentów naczyń.
  • Opcja pomiaru ciśnienia centralnego z tętnicy szyjnej.
Complior jest aparatem za pomocą którego powstała większość badań klinicznych, w zakresie pomiaru prędkości fali tętna i oceny sztywności tętnic. Aparat oparty jest o bezpośrednią metodę pomiaru prędkości, poprzez oznaczenie czasu przejścia fali pomiędzy czujnikiem na tętnicy szyjnej oraz czujnikiem na tętnicy udowej (lub w innym wybranym miejscu), odniesionym do drogi przejścia mierzonej bezpośrednio pomiędzy punktami pomiarowymi. Complior nie zakłada żadnych algorytmów i modeli rekonstrukcji, a dzięki jednoczesnemu pomiarowi fali tętna z czujników, pomiar jest możliwy przy występowaniu arytmii. Aparat umożliwia wygodny i powtarzalny pomiar jednocześnie z czterech czujników piezoelektrycznych, dzięki czemu można oceniać jednocześnie do trzech segmentów naczyń. Czujniki mocowane są z pomocą specjalnych zacisków oraz posiadają funkcję automatycznej regulacji wzmocnienia. Oprogramowanie dostarczane z aparatem, umożliwia gromadzenie badań i opracowywanie wyników oraz ich prezentację w postaci raportów i odniesienia do wartości norm.