UKG / echo serca

Echokardiografia, echo serca, USG serca, UKG serca – diagnostyka obrazowa polegająca na badaniu struktur serca i dużych naczyń krwionośnych za pomocą ultradźwięków. Na ekranie monitora uzyskuje się obraz powstający w wyniku odbicia fali ultradźwiękowej od badanych struktur. Obraz można wydrukować.

Badanie umożliwia w sposób nieinwazyjny ocenę struktur anatomicznych serca, a także ocenę ruchu mięśnia sercowego i zastawek wewnątrzsercowych oraz przepływ krwi w obrębie przedsionków i komór serca, dużych naczyń sercowych (aorta, żyły główne, tętnica i żyły płucne) i naczyń wieńcowych.
 

 
Echokardiografia przezklatkowa
To badanie wykonywane poprzez ścianę klatki piersiowej, umożliwiające obrazowanie serca w badaniu:
 • jednowymiarowym (M-mode) – pozwala na uzyskanie przekroju serca w jednej płaszczyźnie serca. Obecnie praktyczne nie używa się tych aparatów.
 • dwuwymiarowym (2D) – umożliwiającym pomiary powierzchni i objętości oraz obliczeniu frakcji wyrzutowej;
 • trójwymiarowym (3D) – umożliwia ocenę struktur serca w perspektywie (obraz przestrzenny), co umożliwia dokładną ocenę serca w przypadku wad serca przed zabiegami kardiochirurgicznymi;
 • badanie dopplerowskie – oparte na wykorzystaniu zjawiska Dopplera, umożliwiające pomiar prędkości ruchu elementów odbijających emitowaną wiązkę ultradźwięków, np. przepływu krwi w tętnicach.Interpretacja badania
 • ocena kurczliwości mięśnia sercowego: 
  • normokineza – stan prawidłowy – prawidłowa ruchomość mięśnia sercowego
  • hipokineza – zmniejszona ruchomość mięśnia sercowego, występująca w przypadku: 
   • niedokrwienia
   • niepełnościennej martwicy
  • akineza – brak ruchu, występujący w przypadku: 
   • blizny pozawałowej
   • pełnościennego niedokrwienia
  • dyskineza – paradoksalny ruch w kierunku przeciwnym do otaczającego mięśnia sercowego 
   • blizna pozawałowa
   • tętniak
 • ocena wymiarów struktur serca i dużych naczyń 
  • LVEDd – wymiar końcoworozkurczowy lewej komory – 3,5–5,7 cm
  • LVESd – wymiar końcowoskurczowy lewej komory – 3,0–3,9 cm
  • RVEDd – wymiar końcoworozkurczowy prawej komory – 2,6–4,3 cm
  • PWd – grubość tylnej ściany serca w rozkurczu – 0,9–1,2 cm
  • PWs – grubość tylnej ściany serca w skurczu – 1,0–1,8 cm
  • IVSd – grubość przegrody międzykomorowej w rozkurczu – 0,9–1,2 cm
  • LA – lewy przedsionek – 2,0–4,0 cm
  • Ao – opuszka aorty – 2,0–3,8 cm
  • MPA – pień płucny – 1,5–2,7 cm
  • LVEF – frakcja wyrzutowa lewej komory – 55–70%
  • FS – frakcja skurczowa lewej komory – 28–44%
  • przepływ maksymalny przez zastawkę mitralną – 0,6–1,3 m/s
  • przepływ maksymalny przez zastawkę aortalną – 1,0–1,7 m/s
  • przepływ maksymalny przez zastawkę płucną – 0,6–0,9 m/s
  • przepływ maksymalny przez zastawkę trójdzielną – 0,3–0,7 m/s.
 
Informacje odnośnie aparatu Siemens Acuson SC2000.

ACUSON SC2000 to najwyższej klasy system echokardiograficzny umożliwiający tworzenie niezwykłej jakości obrazów 3D/4D (na głowicy phased array) i 2D. Zastosowana technika spójnego obrazowania  IN Focus sprawia, iż otrzymujemy niespotykaną do tej pory jakości obrazów tak płaskich jak i przestrzennych. Technologia IN Focus, skupia emitowaną wiązkę w każdym z punktów obrazu w całym polu widzenia, wykorzystując do tego informacje z nakładających się emisji. Odpowiada to setkom ognisk, obejmujących  wszystkie strefy - od najbliższych do najdalszych.

Nowatorskie rozwiązania zastosowane w aparacie USG ACUSON SC2000 zapewniają szybszą i bardziej wydajną pracę oraz zwiększają pewność diagnostyczną:
 • półautomatyczne generowanie pomiarów,
 • natychmiastowy, rejestrowany w jednym cyklu pracy serca obraz 3D 90° x 90° w trybie B,
 • pakiet do analizy objętości prawej komory
 • obrazowanie cienkowarstwowe (zmniejszenie szumów plamkowych i poprawa kontrastu w obrazie B, zwiększenie czułości color Dopplera),
 • lepsze obrazowanie dynamicznego przepływu krwi podczas zabiegów interwencyjnych w obrębie zastawki,

Obecne metody obrazowania 3D TEE wymagają łączenia skanów (stitching) z kilku cykli pracy serca w celu uzyskania pełnego obrazu czynności serca i przepływu krwi. Taka bramkowana akwizycja eliminuje możliwość poprawnej diagnostyki prawie wszystkich pacjentów z zaburzeniami rytmu serca i często prowadzi do powstania artefaktów obrazu, które mogą wypaczyć wyniki.

Left Heart - Technologia, bazująca na wiedzy, opracowana specjalnie w celu automatycznego wykrywania 
i mierzenia obrysów podczas typowego przezklatkowego badania lewej komory i lewego przedsionka. Oprogramowanie wykorzystujące bazę obrazów koniuszkowych 4CH i 2CH, wykonanych techniką 2D, opisanych przez ekspertów klinicznych.

Funkcja przetwarzania ultradźwięków TEQ Zastosowanie technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode 
na poziomie preprocessingu. Funkcja działająca w czasie rzeczywistym..

Volume LV Analist - Pakiet do automatycznej objętościowej analizy ilościowej lewej komory serca: pomiar frakcji wyrzutowej (EF), pomiar objętości (późnorozkurczowej i późnoskurczowej), ocena asynchronii mechanicznej 
w zakresie maksymalnie trzech kolejnych uderzeń serca.

Oprogramowanie VVI do ilościowej oceny mięśnia sercowego i mechaniki jego ruchów w odniesieniu do prawej i lewej komory, a także obu przedsionków. Umożliwiające analizę obciążenia, tempa obciążania, szybkości ruchów i parametrów deformacji przemieszczenia z powiązaną analizą asynchronii metodą wektorową.

Pakiet automatycznych pomiarów eSie Measure w trybach 2D, M-Mode i Dopplera spektralnego, zwiększające spójność, powtarzalność i dokładność każdego badania.